Gegevensbeschermingsverklaring


1. Inleiding
 

Met de volgende informatie willen we u als betrokkene graag een overzicht geven van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw wettelijke rechten inzake gegevensbescherming. U kunt onze website in principe gebruiken zonder persoonsgegevens in te voeren. Indien u via onze website gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf, kan het zijn dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en voor de verwerking geen wettelijke grondslag bestaat, vragen we altijd om uw toestemming.
 

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres of e-mailadres, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale privacywetgeving die van toepassing is voor BAUFORMAT Küchen GmbH & Co. KG. Met deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken.
 

Wij hebben als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om een zo volledig mogelijke bescherming van de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, mogelijk te maken. Er zijn echter altijd risico's verbonden aan de overdracht van gegevens via internet, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden kunt u er tevens voor kiezen om uw persoonsgegevens op een andere wijze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld telefonisch of via de post.
 


2. Verwerkingsverantwoordelijke
 

De verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG is:

Bauformat Küchen GmbH & Co. KG

Kattwinkel 1, 32584 Löhne, Duitsland

Telefoon: +49 5732 102-0

E-mail: info(at)bauformat.de
 

3. Functionaris voor gegevensbescherming
 

Contactgegevens van de Functionaris voor gegevensbescherming:

Gerrit Schulte

Telefoon: +49 5221 87292-11

Telefax: +49 5221 87292-49

E-mail: datenschutz-bauformat(at)audatis.de


Bij alle vragen of suggesties in verband met gegevensbescherming kunt u zich rechtstreeks wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.4. Definities
 

In deze gegevensbeschermingsverklaring worden de termen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruikt. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te faciliteren worden een aantal van de gebruikte termen toegelicht.
 

In deze gegevensbeschermingsverklaring vindt u onder andere de volgende termen:
 

1. Persoonsgegevens
 

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd wanneer deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 

2. Betrokkene
 

Een betrokkene is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon waarvan zijn of haar persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke (ons bedrijf) worden verwerkt.
 

3. Verwerking
 

Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 

4. Beperken van de verwerking
 

Beperken van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.


5. Profilering


Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.


6. Pseudonimisering
 

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.
 

7. Verwerker
 

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 

8. Ontvanger
 

Een ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers.
 

9. Derde
 

Een derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.
 

10. Toestemming
 

Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

5. Rechtsgrond voor de verwerking
 

Artikel 6, lid 1, punt a AVG (in samenhang met § 15 lid 3 Duitse Privacywet) dient voor ons bedrijf als rechtsgrond voor verwerking, waarbij wij toestemming vragen voor een of meer specifieke doeleinden.
 

Is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, wat bijvoorbeeld het geval is bij het verwerken van persoonsgegevens voor het leveren van goederen, diensten of tegenprestaties, dan is artikel 6, lid 1, punt b AVG van toepassing. Hetzelfde geldt voor de verwerking die nodig is om vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, bijvoorbeeld bij aanvragen over onze producten of diensten.
 

Indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons bedrijf rust, bijvoorbeeld in het geval van fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt c AVG.
 

In sommige gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een bezoeker in ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere belangrijke informatie moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt d AVG.
 

Tot slot kunnen persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG. Op deze rechtsgrond is een verwerking gebaseerd, die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden valt, wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Een dergelijke verwerking is ons met name toegestaan, omdat deze specifiek wordt genoemd door de Europese wetgever. De Europese wetgever is van mening dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, wanneer u een klant bent van ons bedrijf (overweging 47, zin 2 AVG).6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder wordt aangegeven, vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door, indien:
 

 • U uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt a AVG;
 • Doorgifte conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen toegestaan is en er geen reden is om aan te nemen dat u een gerechtvaardigd belang heeft bij het niet doorgeven van uw gegevens dat zwaarder weegt;
 • Voor doorgifte conform artikel 6, lid 1, zin 1, punt c AVG een wettelijke verplichting bestaat, alsmede
 • Dit wettelijk is toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b AVG voor het uitvoeren van overeenkomsten met u noodzakelijk is.


Om uw persoonsgegevens te beschermen en doorgifte van gegevens naar derde landen (buiten de EU/EER) voor ons mogelijk te maken, hebben wij overeenkomsten voor verwerking gesloten op basis van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Deze kunt u inzien op de website van de Europese Commissie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32010D0087).7. Techniek


7.1 SSL-/TLS-versleuteling
 

Op deze website wordt gebruikgemaakt van een SSL- of TLS-versleuteling, ter beveiliging van de gegevensverwerking en de overdracht van vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld bij het doen van bestellingen, inloggen of aanvragen van informatie. Wanneer een verbinding versleuteld is, begint het website-adres met 'https://' in plaats van met 'http://' en verschijnt er voor het adres een icoontje van een slotje.

Wij passen deze technologie toe om het verzenden van uw gegevens te beveiligen.
 

7.2 Gegevensverzameling tijdens uw bezoek aan de website
 

Indien u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dus voor het opzoeken van informatie zonder dat u zich registreert of om een andere reden informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (in zogenaamde "serverlogbestanden"). Elke keer wanneer u of een geautomatiseerd systeem een pagina van onze website bezoekt, worden een aantal algemene gegevens en informatie verzameld. Deze algemene gegevens en informatie worden in serverlogbestanden opgeslagen. Dit kan gaan om de volgende gegevens:
 

 • De gebruikte browser en de versie,
 • Het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het bezoekende systeem,
 • De website vanaf waar naar onze website wordt doorverwezen (zogenoemde referrer),
 • De subwebsites die via een bezoekend systeem op onze website worden aangestuurd,
 • De datum en de tijd van een bezoek aan de website,
 • Een ingekort internetprotocoladres (geanonimiseerd IP-adres),
 • De internetserviceprovider van het bezoekende systeem.


Deze algemene gegevens en informatie worden niet in verband gebracht met uw identiteit. Deze gegevens worden gebruikt voor:

 • Het op de juiste wijze kunnen aanbieden van de inhoud van de website,
 • Het optimaliseren van de inhoud van onze website en advertenties voor onze website,
 • Het waarborgen van de functionaliteit van onze IT-systemen en de technologie van onze website; en
 • Het verstrekken van noodzakelijke gegevens aan rechtshandhavingsautoriteiten in het geval van een cyberaanval.


De verzamelde gegevens en informatie worden dus enerzijds gebruikt voor statistische evaluaties met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen, voor de realisatie van een optimaal beschermingsniveau betreffende de door ons verwerkte persoonsgegevens. De geanonimiseerde gegevens in de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt, opgeslagen.


De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is gebaseerd op de hierboven genoemde doeleinden voor de gegevensverzameling.8. Cookies


8.1 Algemeen
 

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die automatisch worden aangemaakt door uw browser en worden opgeslagen op uw IT-systeem (laptop, tablet, smartphone etc.), wanneer u onze website bezoekt.
 

In een cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het gebruik via het specifieke apparaat. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen in een cookie.
 

Enerzijds worden cookies gebruikt om de ervaring op onze website voor de gebruiker aangenamer te maken. We gebruiken bijvoorbeeld sessiecookies, zodat we kunnen zien of u bepaalde pagina's van onze website al hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van de website automatisch verwijderd.

Daarnaast maken we, ook voor het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid, gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen. Wanneer u onze website dan opnieuw bezoekt om onze diensten te bekijken, herkent onze website uw apparaat en hoeft u niet opnieuw uw voorkeuren aan te geven of instellingen te configureren.
 

Anderzijds maken we gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren, zodat we ons aanbod kunnen optimaliseren. Deze cookies zorgen ervoor dat uw apparaat bij een volgend bezoek automatisch wordt herkend. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch van uw apparaat verwijderd.
 

8.2 Rechtsgrond voor het gebruik van cookies
 

De verwerking van gegevens via het gebruik van cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website, is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang alsmede dat van derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.
 

Voor alle andere cookies geldt dat u via onze opt-in cookie-banner uw toestemming hiervoor heeft gegeven conform artikel 6, lid 1, punt a AVG.


8.3 Matomo
 

Wij hebben op deze website de tool Matomo geïntegreerd van InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nieuw-Zeeland. Matomo is een softwaretool voor webanalyse en het monitoren, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers op websites. Er worden onder meer gegevens verzameld over de website vanaf waar een betrokkene naar een website wordt verwezen (de zogenaamde referrer), naar welke subpagina's van de website wordt verwezen of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.
 

De software wordt gebruikt op de server van de verwerkingsverantwoordelijke en de logbestanden die gevoelig zijn in verband met gegevensbescherming, worden uitsluitend op deze server opgeslagen.
 

Als u hiervoor toestemming geeft via onze cookiebanner plaatst Matomo een cookie op uw computer. Door het plaatsen van de cookie kunnen wij het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer u een pagina van deze website bezoekt, ontvangt uw internetbrowser automatisch een aanvraag van Matomo om gegevens voor de onlineanalyse aan onze server te verzenden. Door deze technische procedure verkrijgen wij kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die wij onder meer gebruiken om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen.
 

De cookie slaat persoonsgegevens op, zoals bijvoorbeeld het tijdstip dat u onze website bezoekt, de plaats van waar u de website bezoekt en hoe vaak u onze website bezoekt. Bij ieder bezoek aan onze website worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de internetaansluiting die u gebruikt, verzonden naar onze server. Wij slaan deze persoonsgegevens op. Wij geven deze persoonsgegevens niet door aan derden.
 

De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats nadat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG.
 

Meer informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen van Matomo zijn te vinden via https://matomo.org/privacy/.
 

U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde intrekken door uw browserinstellingen aan te passen. Het aanpassen van uw browserinstellingen verhindert ook dat Matomo een cookie op uw computer kan plaatsen. Daarnaast kunt u cookies van Matomo die al op uw apparaat zijn opgeslagen, altijd weer verwijderen via uw browser of andere softwareprogramma's.

 

9. Contact opnemen/contactformulier


Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via ons contactformulier of via e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te beantwoorden of contact met u op te nemen en de daarmee samenhangende technische administratie. Rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden van uw aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG. Indien uw contactaanvraag het afsluiten van een overeenkomst betreft, is de rechtsgrond voor de verwerking tevens artikel 6, lid 1, punt b AVG. Nadat uw aanvraag is verwerkt, worden uw gegevens verwijderd, mits uit omstandigheden kan worden afgeleid dat de aanvraag definitief is afgehandeld en er geen wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

 

10. Onze activiteiten in sociale netwerken
 

Om ook in sociale netwerken met u te kunnen communiceren en u te kunnen informeren over onze diensten, hebben wij daar eigen pagina's. Als u een van onze social media-pagina's bezoekt, zijn wij met de aanbieder van het betreffende social media-platform conform artikel 26 AVG gezamenlijk verantwoordelijk voor de hierdoor in gang gezette verwerking van persoonsgegevens.
 

Wij zijn niet de oorspronkelijke aanbieder van deze pagina's, maar gebruiken deze slechts binnen het kader van de mogelijkheden die ons door de respectieve aanbieders worden geboden.
 

Uit voorzorg wijzen wij er daarom op dat uw gegevens ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen worden verwerkt. Het gebruik kan dus risico's inhouden voor de bescherming van uw persoonsgegevens, aangezien het moeilijker kan zijn uw recht op bijv. inzage, wissing, bezwaar maken, enz. te beschermen. Daarnaast gebeurt de verwerking in de sociale netwerken vaak rechtstreeks voor reclamedoeleinden of om het gebruikersgedrag te analyseren door de aanbieders, zonder dat dit door ons kan worden beïnvloed. Als door de aanbieder gebruiksprofielen worden aangemaakt, worden vaak cookies gebruikt of wordt het gebruiksgedrag direct gelinkt aan uw eigen profiel bij het sociale netwerk (indien u daar bent ingelogd).
 

De beschreven verwerking van persoonsgegevens vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de desbetreffende aanbieder om op een moderne manier met u te kunnen communiceren of u over onze diensten te kunnen informeren. Als u bij de desbetreffende aanbieder uw toestemming voor gegevensverwerking als gebruiker moet geven, is de rechtsgrond gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a AVG in samenhang met artikel 7 AVG.
 

Omdat wij geen toegang hebben tot de gegevensbestanden van de aanbieders, wijzen wij u erop dat u uw rechten (op bijv. inzage, rectificatie, wissing, enz.) het beste rechtstreeks bij de desbetreffende aanbieder geldend kunt maken. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens in de sociale netwerken en de mogelijkheid om gebruik te maken van uw recht om bezwaar te maken of uw recht om uw toestemming in te trekken (zog. opt-out) vindt u in het overzicht van aanbieders van sociale netwerken hieronder:

10.1 Facebook
 

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland


Gegevensbeschermingsverklaring (privacyrichtlijn):

https://www.facebook.com/about/privacy


Opt-out en reclame-instellingen:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


10.2 Instagram
 

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Duitsland:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland


Gegevensbeschermingsverklaring (privacyrichtlijn):

http://instagram.com/legal/privacy/


Opt-out en reclame-instellingen:

https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/


10.3 YouTube
 

(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland


Gegevensbeschermingsverklaring:

https://policies.google.com/privacy


Opt-out en reclame-instellingen:

https://adssettings.google.com/authenticated


10.4 Pinterest


(Mede-)verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in Europa:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland


Gegevensbeschermingsverklaring:

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy


Opt-out en reclame-instellingen:

https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy#section-choices-you-have-about-your-info11. Virtuele tour
 

Wij hebben op deze website een virtuele tour geïntegreerd met iFrame. iFrame wordt aangeboden door Matterport, Inc., 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, VS.
 

Als u onze website bezoekt, wordt er een verbinding opgebouwd met de server van Matterport. Daarbij worden gegevens over welke pagina u heeft bezocht en het IP-adres van uw apparaat verzonden aan Matterport. Als u daarnaast een account bij Matterport heeft en op het tijdstip dat u onze website bezoekt ook ingelogd bent bij Matterport, dan linkt Matterport uw surfgedrag aan uw persoonlijke profiel.
 

Rechtsgrond voor het gebruik van iFrame van Matterport is ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke weergave van onze website en producten overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG.
 

Meer informatie over gegevensverwerking door Matterport vindt u op https://matterport.com/privacy-policy


12. WhatsApp-diensten

Door het verzenden van een startbericht geef ik toestemming in overeenstemming met art. 6, lid 1, sub a AVG dat mijn persoonlijke gegevens (naam en voornaam, telefoonnummer, messenger ID, profielfoto en berichtengeschiedenis) worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt in het kader van de respectievelijke messenger om berichten naar mij te verzenden. Een actief account bij de betreffende provider is vereist om de messenger service te gebruiken.

Wij wijzen u er uit voorzorg op dat uw gegevens eventueel ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Het gebruik van een messenger kan daarom risico's inzake de privacybescherming voor u opleveren, omdat aanspraken op uw rechten, bijv. op inzage, verwijdering, bezwaar etc. bemoeilijkt kunnen worden en de verwerking via een messenger voor reclamedoeleinden of het analyseren van het gebruikersgedrag door de aanbieders kan plaatsvinden zonder dat wij hierop invloed kunnen uitoefenen.

Het is mij ook bekend dat Bauformat Küchen GmbH & Co KG voor het verlenen van deze dienst gebruik maakt van MessengerPeople GmbH, Herzog-Heinrich-Str. 9, 80336 München, Duitsland, als technische dienstverlener en orderverwerker.

Mijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens kan altijd vrijelijk worden ingetrokken; hiervoor is het voldoende om Bauformat Küchen GmbH & Co KG hiervan op de hoogte te stellen (bijv. door een bericht te sturen naar datenschutz(at)bauformat.de). De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het desbetreffende privacybeleid van de messenger. Deze zijn toegankelijk via uw gebruikersaccount bij de desbetreffende messengerservice. U kunt informatie over de privacybescherming van MessengerPeople GmbH vinden op https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/.


13. Yumpu

Wij gebruiken "Yumpu", een tool van i-magazine AG ("Yumpu"), Gewerbestrasse 3, 9444 Diepoldsau, Zwitserland, om de op onze website geïntegreerde page flip catalogi weer te geven.
 

Door Yumpu te gebruiken wordt de inhoud van pdf-bestanden direct in uw webbrowser weergegeven als vrij toegankelijk en leesbaar flipbook, zonder dat u een pdf-bestand hoeft te downloaden.
 

Uw webbrowser vraagt de inhoud hiervoor rechtstreeks op bij Yumpu. Yumpu ontvangt - zoals bij elk bezoek van elke website - uw IP-adres alsook informatie over uw webbrowser, besturingssysteem, datum en tijdstip van het bezoek alsook de zogenaamde referrer-gegevens, d.w.z. informatie over van welke pagina u naar de website met de Yumpu-tool bent verwezen, voor zover de referrer-gegevens niet geblokkeerd worden door uw browser.
 

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Yumpu op https://www.yumpu.com/nl/info/privacy_policy.
 

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Yumpu is ons gerechtvaardigde belang bij een aantrekkelijke vormgeving van onze website overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f AVG.
 

Het verzenden van uw persoonsgegevens naar Zwitserland is gelegitimeerd door het adequaatheidsbesluit 2000/518/EG (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32000D0518).

 

14. YouTube
 

Wij hebben op deze website tools van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waar publishers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en reviews kunnen geven. Met YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd. Via het internetportaal kunnen complete films en televisieprogramma's worden bekeken, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's.
 

YouTube wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochtermaatschappij van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
 

Telkens wanneer u een pagina van deze website oproept, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem automatisch door de betreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden via https://www.youtube.com/intl/nl/about/. Door deze technische procedure krijgen YouTube en Google informatie over de concrete subpagina van onze website die u bezoekt.


Als u op dat moment ook bent ingelogd bij YouTube, herkent YouTube met het oproepen van een subpagina waarop een YouTube-video staat, welke concrete subpagina van onze website u bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gelinkt aan uw YouTube-account.

 

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd de informatie dat u onze website hebt bezocht, als u op hetzelfde moment dat u onze website oproept, bent ingelogd bij YouTube; dit gebeurt ongeacht of u op een YouTube-video klikt of niet. Wilt u niet dat deze informatie wordt verzonden aan YouTube en Google, dan moet u voor het oproepen van onze website uitloggen uit uw YouTube-account.
 

De verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats nadat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a AVG.
 

De privacyverklaring van YouTube vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de. Hier vindt u meer informatie over hoe YouTube en Google persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.15. Uw rechten als betrokkene


15.1 Recht op uitsluitsel


U heeft het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens.


15.2 Recht van inzage, artikel 15 AVG


U heeft het recht om te allen tijde kosteloos inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen en het recht om een kopie te verkrijgen van deze gegevens, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.


15.3 Recht op rectificatie, artikel 16 AVG


U heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om, binnen de context van de doeleinden van de verwerking, eventuele onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.


15.4 Gegevenswissing, artikel 17 AVG


U heeft het recht een aanvraag in te dienen om de persoonsgegevens die we van u in ons bezit hebben te wissen, mits een van de wettelijk voorziene gevallen van toepassing is en de verwerking of de opslag niet noodzakelijk is.


15.5 Beperking van de verwerking, artikel 18 AVG


U heeft het recht een beperking van de verwerking te verkrijgen, wanneer een van de wettelijke voorwaarden van toepassing is.


15.6 Overdraagbaarheid van gegevens, artikel 20 AVG


U heeft het recht om de persoonsgegevens van u, die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens, zonder daarbij door ons te worden gehinderd, door te (laten) zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a AVG of artikel 9, lid 2, punt a AVG of artikel 6, lid 1, punt b AVG gebeurt en de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons als verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 

Bovendien heeft u bij het uitoefenen van uw recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1 AVG, het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden, mits geen rechten en vrijheden van andere personen worden aangetast.
 

15.7 Recht van bezwaar, artikel 21 AVG
 

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, punt e (gegevensverwerking op basis van algemeen belang) of punt f (gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen).
 

Dit met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen in de zin van artikel 4, nr. 4 AVG.
 

Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij sprake is van een dwingend gerechtvaardigd belang die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 

In sommige gevallen worden persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing verwerkt. Indien hier sprake van is hebt u ten allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing, worden uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.
 

Daarnaast heeft u het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt in overeenstemming met artikel 89, lid 1 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
 

U mag in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uw recht van bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde procedés waarbij wordt gebruikgemaakt van technische specificaties


15.8 Intrekken van toestemming inzake gegevensverwerking


U heeft het recht uw toestemming voor de toekomstige verwerking van uw gegevens in te trekken.


15.9 Klacht indienen bij toezichthoudende autoriteit


U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit betreffende onze verwerking van persoonsgegevens.16. Routinematige opslag, verwijdering en blokkering van persoonsgegevens
 

De opslag en verwerking van uw persoonsgegevens vinden plaats gedurende een periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of overeenkomstig wettelijke bepalingen waar wij als onderneming aan moeten voldoen.
 

Indien het opslagdoel niet meer van toepassing is of de opslagtermijn verloopt, worden uw persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

 

17. Overige informatie over gegevensverwerking
 

Als bedrijf verwerken we niet uitsluitend via onze website persoonsgegevens, maar ook via andere processen. Om u als betrokkene de meest complete informatie te kunnen verstrekken die mogelijk is inzake onze verwerkingsdoeleinden, hebben we een overzicht samengesteld van onze verwerkingsactiviteiten, waarmee we voldoen aan de wettelijke vereisten inzake het verstrekken van informatie conform artikel 12 t/m 14 AVG:
 


Indien u meer informatie wenst die u niet kunt vinden in onze uitgebreide gegevensbeschermingsverklaring, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.18. Actualiteit en wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring
 

Door een verdere ontwikkeling van onze website en/of ons aanbod of door nieuwe wettelijke voorschriften of vereisten van overheidswege, kan het nodig zijn deze gegevensbeschermingsverklaring aan te pass